Hướng Dẫn Tạo Safelink (Liên Kết An Toàn) Trên Blogger Chính

0
Hướng dẫn Safelink

Cách hoạt động của nó gần giống như các liên kết an toàn khác ngoại trừ việc trang liên kết an toàn vẫn nằm trên miền chính. Ví dụ là khi khách truy cập muốn tải xuống một tệp nào đó trên blog, họ sẽ được dẫn đến một trang nhất định từ blog trước khi cuối cùng đến trang tải tệp.

Hướng dẫn tạo safelink trên blog chính

Bước 1 – Tạo trang safelink

Đầu tiên hãy tạo 1 trang ở blogger.com của bạn, đặt tên và ấn Lưu. Hãy copy link trang đó ra nhé.

Sau đó chuyển qua Chỉnh sửa HTML và dán mã HTML bên dưới vào.

<div class='ad-placement'>
  <!--[ Your_ad_code_here ]-->
</div>

<div class=’safelink-button’ id=’safelink‘>
<div style=’text-align: center’>
<div class=’button outline’ id=’safelink-wait‘>Please wait…</div>
<script>/*<![CDATA[*/ var currentURL = location.href; var str = currentURL; var res = str.replace(‘https://your_blog_address.com/p/safelink.html’ + ‘?url=’, ” “); function changeLink(){ var decodedString = Base64.decode(res); window.open(decodedString, ‘_blank’)}; document.write(‘<a href=”#getLink” id=”safelink-download” class=”button”>Create link</a>’); var linkDL = document.getElementById(“safelink-download”); var notif = document.getElementById(“safelink-wait“); var time = 5; var textTime = document.createElement(“span“); linkDL.parentNode.replaceChild(textTime, linkDL); var id; id = setInterval(function () { time–; if (time < 0) { textTime.parentNode.replaceChild(linkDL, textTime); clearInterval(id); notif.style.display = “none“; linkDL.style.display = “inline-block“; } else { textTime.innerHTML = “Link will appear in ” + time.toString() + ” second”; }}, 1000); /*]]>*/</script>
</div>
</div>

<div class=’safelink-content’>

<!–[ Write_your_content_here ]–>

</div>

<div class=’safelink-create’ style=’text-align:center’>
<div class=’ad-placement’>
<!–[ Your_ad_code_here ]–>
</div>

<div id=’getLink‘>
<a class=’button’ href=’javascript:;’ onclick=’changeLink();‘ rel=’noreferrer noopener’ target=’_blank’>Get link</a>
</div>

<div class=’ad-placement’>
<!–[ Your_ad_code_here ]–>
</div>
</div>

  • Có thể thay mã Adsense của bạn vào.
  • Thay thế link https://your_blog_address.com/p/safelink.html thành link trang của bạn.
  • Số 5 : Đó là thời gian phải chờ khi qua safelink.

Ấn Cập nhật và qua bước tiếp theo.

Bước 2 – Thêm một số mã CSS và Javascript

Cần phải làm cẩn thận thì nếu có lỗi nhẹ ở bước này thì safelink sẽ không hoạt động.

Đầu tiên hãy vào Chủ đề và chọn Chỉnh sửa HTML.

Với CSS

Hãy hãy dán CSS này vào trên thẻ </b:skin> hoặc dán nó ở trên thẻ </head> nhưng phải có <style> CSS </style>.

/* Safelink */
:root {
--link-outline-color: #48525c ;
--link-bg-color: #204ecf ; // Warna background tombol link
}

.button{display: inline-flex;align-items: center;margin: 15px 15px;padding: 10px 20px;outline: 0;border: 0;border-radius: 2px;color: #fefefe;background-color: var(–link-bg-color);font-size: 14px;white-space: nowrap;overflow: hidden;max-width: 100%;line-height: 2em}
.button.outline{color: var(–link-outline-color);background-color: transparent;border: 1px solid #ebeced}
.button.outline:hover{border-color: var(–link-bg-color)}
.safelink-button, .safelink-create > *{margin: 1.8em 0}
.safelink-button span{display: block;font-size: 12px}
#getLink{margin: 5px 0}
#getLink .button{display: none}
#getLink:target .button{display: inline-flex}

JavaScript xóa m?=1

Tìm thẻ </head> và dán JavaScript này trên nó.

<b:if cond='data:view.isPage'>
  <script>
//<![CDATA[
var uri = window.location.toString();if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) {var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1"));window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);}
//]]>
</script>
</b:if>

JavaScript chuyển hướng và mã hóa url

Hãy copy JavaScript bên dưới và dán vào trên thẻ </body>.

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
  <script>/*<![CDATA[*/ var Base64 = {_keyStr: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789", encode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = Base64._utf8_encode(input); while (i < input.length) {chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) {enc3 = enc4 = 64;} else if (isNaN(chr3)) {enc4 = 64;} output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);} return output; }, decode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g, ""); while (i < input.length) {enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr2);} if (enc4 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr3);} } output = Base64._utf8_decode(output); return output;}, _utf8_encode: function (string) {string = string.replace(/rn/g, "n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) {var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) {utftext += String.fromCharCode(c);} else if ((c > 127) && (c < 2048)) {utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);} else {utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); }} return utftext;}, _utf8_decode: function (utftext) {var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while (i < utftext.length) {c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) {string += String.fromCharCode(c); i++;} else if ((c > 191) && (c < 224)) {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2;} else {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); c3 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3;}} return string; }}; var protected_links = ""; var a_to_va = 0; var a_to_vb = 0; var a_to_vc = ""; function auto_safelink() {auto_safeconvert();}; function auto_safeconvert() {var a_to_vd = window.location.hostname; if (protected_links != "" && !protected_links.match(a_to_vd)) {protected_links += ", " + a_to_vd;} else if (protected_links == "") {protected_links = a_to_vd;} var a_to_ve = ""; var a_to_vf = new Array(); var a_to_vg = 0; a_to_ve = document.getElementsByTagName("a"); a_to_va = a_to_ve.length; a_to_vf = a_to_fa(); a_to_vg = a_to_vf.length; var a_to_vh = false; var j = 0; var daftarPostingan = [ "https://your_blog_address.com/p/safelink.html" ]; var randomPostingan = daftarPostingan[Math.floor(Math.random()*daftarPostingan.length)]; var a_to_vi = ""; for (var i = 0; i < a_to_va; i++) {a_to_vh = false; j = 0; while (a_to_vh == false && j < a_to_vg) {a_to_vi = a_to_ve[i].href; if (a_to_vi.match(a_to_vf[j]) || !a_to_vi || !a_to_vi.match("https")) {a_to_vh = true;} j++; } if (a_to_vh == false) {var encryptedUrl = Base64.encode(a_to_vi); a_to_ve[i].href = randomPostingan + "?url=" + encryptedUrl; a_to_ve[i].rel = "noopener noreferrer"; a_to_vb++; a_to_vc += i + ":::" + a_to_ve[i].href + "n";} } var a_to_vj = ""; var a_to_vk = ""; if (a_to_vj) {a_to_vj.innerHTML += a_to_vb;} if (a_to_vk) {a_to_vk.innerHTML += a_to_va;} }; function a_to_fa() {var a_to_vf = new Array(); protected_links = protected_links.replace(" ", ""); a_to_vf = protected_links.split(","); return a_to_vf;}; /*]]>*/</script>

<!–[ Protect link from encode ]–>
<script>protected_links = “facebook.com, instagram.com, twitter.com”; auto_safelink(); </script>
</b:if>

  • Thay https://your_blog_address.com/p/safelink.html thành url của trang safelink lúc nãy.
  • Loại trừ các trang web ra khỏi safelink bằng cách thêm url vào protected_links và cách nhau bằng dấu phẩy.

Ấn lưu để hoàn thành.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

VNZOOM.NET
Logo
Enable registration in settings - general